Címer

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda

Tiszafüred

E-napló
Facebook
Étlap

Szent Gellért díjban részesült dolgozóink


Langné Kiss Piroska (2021.)


A Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda pedagógusa Langné Kiss Piroska 2021. augusztus 26-án megkapta az Egri Főegyházmegye, a fenntartó legnagyobb elismerését a Szent Gellért-díj ezüst fokozatát.
Dr. Ternyák Csaba Érsek Úr nyújtotta át az idén díjazott 13 kitüntetettnek az oklevelet és a plakettet.
Iskolánk pedagógusa különösen is méltó erre a díjra, segítőkész, alkalmazkodó és kedves egyéniségével is, valamint a szakmai munkája tekintetében is. Angol nyelvtanárként évek óta oktatja és nyelvvizsgára készíti fel a tanulóinkat, hitoktatóként pedig a gyermekek lelki nevelését is szívén viseli. Gratulálunk a díj elnyeréséhez!


Mester Marianna (2017.)


Mester Marianna a tiszafüredi Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda tagintézmény vezetője és hitoktatója.

1979-ben a Hajdúböszörményi Óvónőképző Intézetben szerezte felsőfokú diplomáját, 39 éve óvodapedagógus.

1983-óta Tiszafüreden él és dolgozik, aktívan bekapcsolódva a helyi közéletbe.

1998-ban az Egri Teológiai Főiskolán, Ágfay Antal plébános ajánlására és felkérésére 3 éves hitoktatói tanfolyamot végzett, 1994-től tanít hittant Tiszafüred különböző óvodáiban, de főként saját intézményében.

2001-ben elvégezte a +1 éves főiskolai képzést, majd 2007-ben vezető óvodapedagógus szakvizsgát tett.

2003-óta óvodánk vezetője, jó kedvvel és hatalmas tenni akarással végzi munkáját. A katolikus, keresztény lelkület áthatja mindennapi tevékenységét.

Munkatársaival olyan kapcsolatot ápol, amely a jó munkahelyi légkör kialakítását teszi lehetővé.

Aktívan közreműködött abban, hogy iskolánk és óvodánk egyházi fenntartásba kerüljön 2011-ben, s ez által, a jó Isten szolgálatában végezhessük a ránk bízott feladatokat.

Egyházközségünkben aktív támogatója a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének, a Katolikus Karitásznak, részt vesz az egyházközség zarándoklatain, különböző lelkigyakorlatokon, a vasárnapi szentmiséken felolvasásával szolgál.

Személye fontos kapocs a helyi plébániai közösség és az intézmény között.

Kedvelt tevékenysége a kórusmuzsika. Éveken át énekelt a Pedagógus Női Karban, a Harmónia Kamara Kórusban és jelenleg a Katolikus Gitáros Kórusban.

Katolikus óvodaképünknek megfelelően neveli a gyermekeket. Tisztelettel, szeretettel és elfogadással fordul feléjük. A keresztény értékeket képviseli a hétköznapokban, minden közösségben, ahol megfordul, és amelynek aktív tagja. Példát mutat, kollégái, a szülők és barátai előtt is.

Kiemelkedő nevelő-oktató munkájának elismeréséül 2017. augusztusban, a Szent Gellért díj ezüst fokozatát vehette át Dr. Ternyák Csaba Egri Érsektől az Egri Bazilikában.

Életére Isten áldását és a Szűzanya odaadó támogatását kérjük!


Dr. Kristonné Kiss Klára a tiszafüredi Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda intézményvezetője. (2015.)


1975 óta dolgozik pedagógusként. Diplomáját 1980-ban az egri főiskolán szerezte, biológia-technika szakos tanárként.
1988-tól igazgatóhelyettesként dolgozott, képviselte kollégái érdekeit, akiknek a folyamatos intézmény-átszervezések során szilárd támaszt nyújtott.
Aktívan közreműködött abban a nemes munkában, hogy az iskola egyházi fenntartásba kerüljön 2011-ben, s ezáltal az intézményben tanuló diákok és az ott dolgozó kollégái megismerjék Krisztust és az Ő tanítását.
2012 óta az iskola igazgatója. Szívügyének tekinti, hogy az iskolába járó gyerekek személyiségének teljes szellemi, lelki fejlődését előmozdítsa. Teszi ezt szeretettel, empátiával, nagy türelemmel és állhatatossággal.
Vallási gyökereit a szülői házból hozta magával, szeretettel emlegetve nagymamája hitbeli példamutatását. Gyermekkorában- amikor ez a család számára hátrányos megkülönböztetést hozott- részesült az elsőáldozásban és a bérmálkozásban, és szentségi házasságban élve szolgálja családját. Hivatásában végzett szolgálatát meghatározza vallásos meggyőződése.
A tiszafüredi katolikus egyházközség és képviselő testület tevékeny tagja. Személye fontos kapocs az egyházközség és az intézmény között.
Az iskola alapgondolatának megfelelően „Hittel, tudással, szeretettel” végzi munkáját, s ebben példát mutat kollégái, a gyermekek és családtagjaik számára is.


Hegyiné Mézes Irén (2013.)

Hegyiné Mézes Irén a tiszafüredi Szent Imre Katolikus Általános Iskola gyógypedagógiai munkaközösségének vezetője.
Első diplomáját 1980-ban az egri főiskolán szerezte pedagógia-biológia szakon. A sajátos nevelési igényű gyermekek iránti elhivatottsága miatt a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán 1998-ban gyógypedagógiai tanári diplomát szerzett. Nagy alázattal és szeretettel fordul azokhoz a nehéz sorsú gyermekekhez, akik nemcsak családi körülményeik miatt hátrányos helyzetűek, hanem értelmi képességeik miatt is.
Karitatív tevékenysége kiterjed arra is, hogy tanítványainak családját segítse.
A tiszafüredi katolikus egyházközség aktív tagja. Személyisége fontos kapocs az egyházközség és az iskola között.
Pontos, precíz szakmai munkája, szociális érzékenysége alapján elismert tagja a tiszafüredi Szent Imre Katolikus Általános Iskola tantestületének.